07 Şubat 2014 Cuma, 17:54
İL GENEL MECLİSİ ŞUBAT TOPLANTISI TAMAMLANDI
 Malatya İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarını tamamlandı. Son toplantıda hayvancılığı sorunları ele alındı ve biran önce Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması istendi.
İl Özel İdaresi Salonu’nda Naci Şavata’nın başkanlığında düzenlenen İl Genel Meclisi toplantısında, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunda görüşülüp rapora bağlanan Malatya’nın büyükşehir olması sebebi ile yerleşim alanlarında kurulu besilerin bir arada toplanacağı ve ekonomik değerleri yükseltecek Organize Besi Bölgesinin kurulması ile ilgili raporu okunup karara bağlandı.
İl Genel Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ali Doğan ve üyeler Rıza Sinanoğlu, Mehmet İnci’nin Meclis Divanına sunmuş olduğu önergede, Malatya’nın büyükşehir olması sebebi ile yerleşim alanlarında kurulu besilerin bir arada toplanacağı ve ekonomik değerleri yükseltecek Organize Besi Bölgesinin kurulması için gerekli araştırmaların yapılması istendi.
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu olarak yapılan araştırmalar şöyle belirtildi:
“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Gerekçesi ve Yapılan Çalışmalar:
Toplumun gıda güvenliğini sağlamak, gelişme düzeyi ne olursa olsun her ülkenin temel politikaları arasında yer almaktadır. İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle toplumun et talebini karşılamak gıda güvencesi politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Dış piyasalar ile üretimlerden bağımsız olma ve mevcut kaynakları değerlendirme gibi sebeplerle bu taleplerin karşılanması yurt içinden yapılmaktadır ve yapılmalıdır. Ülkemizde üretilen kırmızı etin yüzde 65'i sığırlardan elde edilmektedir.
Mevcut Durum:
İlimizde toplam bin 138 işletmede 19 bin 756 besi sığırı mevcuttur. Bu halde işletme başına sığır varlığı 17,36 'dır. Bu rakam ülkemiz genelinde 3,5 civarındadır. İlimiz ülke ortalamasında daha yüksek olmakla aday olduğumuz ve halen üyelik müzakereleri yürüttüğümüz Avrupa Birliğinin ortalaması olan 20 ‘ye ulaşmamaktadır. Hatta Avrupa Birliği ülkelerinde hayvan sayısı 40'tan düşük olan işletmeler ekonomik olmadığı gerekçesi ile kapanmaktadır.
İlimiz besi işletmelerinden 129 işletme halen ilimiz merkez mahallelerinde faaliyet göstermekte ve yerleşim alanları içerisinde kalmaktadır.”
Sorunlar ise şöyle sıralandı:
“Bir kısım işletmeler yerleşim alanları içerisinde kalmaktadır. Ülkemizde ve ilimizdeki işletmeler, kendi kendine yeterliliği benimseyen, kapalı bir sistemde üretim yapmaktadır. İşletme başına sığır varlığı gelişmiş ülkelerden çok düşüktür. Tarımda çalışan nüfusun eğitim düzeyi diğer sektör çalışanlarına göre çok düşüktür. İşletmelerde işletme ve sürü kayıtları tutulmamaktadır. Ahır şartlarına bağlı olarak bakım ve beslemenin yetersizliği verim üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. İşletme büyüklüğü yetersiz olduğundan mekanizasyon ve diğer girdiler yeteri kadar kullanılamamaktadır. Hayati önem taşıyan yem bitkileri üretimi ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Besi sığırcılığında besiye uygun ırklarla yetiştiricilik yapılmamaktadır. Kaliteli kaba yem ve rasyon hazırlama yeterli olmadığından daha pahalı ve uygun olmayan karma yemlerle besleme yapılmaktadır. Dağınık yapı nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşmak zor olduğundan, bilinçsiz ve kontrolsüz ilaç kullanılmaktadır. Hastalıklar nedeniyle riski yüksek olan sığır yetiştiriciliğinde sigorta sistemi çiftçiler tarafından uygulanmamaktadır. Üreticiden tüketiciye kadar aracı fazla olduğundan üretici payı azalmaktadır.”
İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar da şöyle belirtildi:
“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek kurulurlar. İlimizde ise OSB kuruluş çalışmaları, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin İl Müdürlüğümüze vermiş olduğu 20/03/2013 tarihli dilekçe ile başlatılmıştır. Yönetmelik kapsamında İl Müdürlüğü bünyesinde Proje hazırlama ekibi oluşturulmuştur. İlimizde, TDİOSB’nin besi sığırcılığı üzerine kurulmasının uygun olacağı, Malatya Valisi başkanlığında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Malatya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin katıldığı istişare toplantılarında belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca kurulması uygun olabilecek yer ile ilgili çalışmalar yapılarak üç farklı bölgede Mer’a alanı tespit edilmiş olup yer ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kurucu Müteşebbis Heyeti oluşturan Kurum ve Kuruluşlar, Malatya Belediyesi, İl Özel İdaresi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nden oluşacaktır. Bunun yanı sıra katkıda bulunmak isteyen ilgili kurum ve kuruluşlarda dahil olabilirler. Uygulama Yönetmeliği gereğince kuruluşun gerçekleştirilebilmesi için, Kurucu Müteşebbis Heyeti oluşturan Kurum ve Kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükler; TDİOSB Projesi ve alternatif alanlar hakkında Belediyenin/İl Özel İdaresinin olumlu görüşleri, Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların konu hakkındaki görüşleri, Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların son 3 yıla ait yıllık gelir gider tabloları, Müteşebbis heyeti oluşturan kurum ve kuruluşların ortaklık payı oranı belirtilerek bu miktarı karşılayacakları yönünde yetkili organlarınca alacakları karar, Şeklinde olup, yetkili organlarınca alınacak karar metninin ise; “İlimiz Malatya’da kurulması planlanan Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için kurucu müteşebbis heyet içinde ortaklık payı ile yer almasına, ortaklık payı oranında giderlerin Kurumumuzca karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” Şeklinde olacağı, yukarıda belirtilen ve müteşebbis heyeti oluşturması planlanan kurum ve kuruluşlara bir dosya halinde verilmiştir. Uygulama yönetmeliğinin 5. Maddesinde bahsedilen, “ İl/ilçe belediye mücavir alanları içerisinde insan sağlığını tehdit eder şekilde hayvancılık yapılması ve bu işletmelerle ilgili mülki ve mahalli idarelerce veya diğer bakanlıklarca yerleşim alanı dışına çıkarılmasına ilişkin karar alınması“, hüküm gereğince konu Malatya İli Mahalli Çevre Kurulunun Aralık-2013 tarihli toplantısında görüşülmüş, kararın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde görüşülmesinin uygun olacağı görüşü çıkmıştır. Bu nedenle gerekli yazışmalar yapılarak Ocak-2014 İl Umumi Hıfzıssıhha toplantısı gündemine alınmıştır.”
Toplantıda, raporu değerlendiren üyelerden Vahap Altınok, Malatya’da Gıda Laboratuarı kurulmasını isterken, bir üye de kesif yemlerden alınan yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi için temenni kararı alınıp, ilgili ve yetkililere gönderilmesi kararlaştırıldı.
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
İL GENEL MECLİSİ ŞUBAT TOPLANTISI TAMAMLANDI